Lietotāja vienošanās

ZiZu - mājaslapa zizu.lv, ZiZu lapa sociālajos tīklos Facebook, Twitter utt. Partneris – uzņēmums, kura prece vai pakalpojums tiek reklamēts ZiZu. Pircējs – rīcības spējīga persona, kura reģistrējusies ZiZu vai lieto ZiZu pakalpojumus, vai persona, kurai ir tās likumīgā pārstāvja piekrišana par ZiZu pakalpojumu lietošanu. Kupons - no ZiZu nopirkts dokuments preces vai pakalpojuma iegādei no Partnera.

Pakalpojums

ZiZu reklamē Partnera preci vai pakalpojumu ZiZu saitā. Pircējs iegādājas no ZiZu Partnera preci vai pakalpojumu un saņem izdrukājamu Kuponu ar preces vai pakalpojuma aprakstu. Kuponu var izmantot tikai ar nosacījumu, ka Pircēja samaksātā nauda ir ienākusi ZiZu kontā. Pircējs uzrāda Kuponu Partnerim, bet Partneris, pamatojoties uz to, izsniedz preci vai sniedz pakalpojumu Pircējam saskaņā ar ZiZu saitā norādītajiem noteikumiem, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu.

Pircēja atbildība, tiesības un pienākumi

Reģistrējoties kā ZiZu lietotājs, vai arī iegādājoties preci vai pakalpojumu ar ZiZu starpniecību, Pircējs pieņem šo Lietošanas vienošanos. Pircējs garantē personīgo datu patiesumu, kurus viņš iesniedza ZiZu. Iegādājoties no ZiZu preci vai pakalpojumu, Pircējs pieņem ZiZu saitā norādītos noteikumus, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu. Pircējam ir tiesības pieprasīt no Partnera daļēji vai pilnībā apmainīt Kuponu uz citu Partnera preci vai pakalpojumu, vai arī pieprasīt 100-procentīgi atmaksāt Kupona iegādei iztērēto naudu gadījumā, ja Partneris nepilda attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu ZiZu vai Kuponā norādītos noteikumus. Gadījumā, ja rodas problēmas ar ZiZu pakalpojuma lietošanu, apmaksu vai Partnera Kupona realizēšanu, tad Pircējam nekavējoties jāpaziņo par to ZiZu.

Zizu atbildība, tiesības un pienākumi.

ZiZu ir pienākums savlaicīgi piegādāt Patrnerim to Pircēju datus, kuri ir iegādājušies Partnera preci vai pakalpojumu ar ZiZu starpniecību. Nepieciešamības gadījumā ZiZu ir tiesības bez Partnera ziņas apturēt Partnera preces vai pakalpojuma reklāmu ZiZu mājas lapā. ZiZu neatbild par iespējamām trešo pušu kļūdām, kuras var traucēt izmantot ZiZu pakalpojumus.

Partnera atbildība, tiesības un pienākumi

Partneris atbild par ZiZu iesniegto viņa preces vai pakalpojuma aprakstu patiesumu, kā arī par šīs preces vai pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. ZiZu apņemas veikt visus nepieciešamos saprātīgos pasākumus, lai veiktu Partnera preces vai pakalpojuma kvalitātes pārbaudi. Partnerim jāizsniedz Pircējam preci vai jāsniedz pakalpojumu saskaņā ar Kuponā norādīto preces vai pakalpojuma aprakstu. Uzreiz pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pircēja, Partnerim jākompensē Pircējam Kupona vērtību gadījumā, ja Partneris nav izpildījis ZiZu aprakstītos noteikumus attiecībā uz savu preci vai pakalpojumu. Partneris, Pircēja piekrišanas gadījumā, var atlīdzināt Pircējam Kupona vērtību ar savu preci vai pakalpojumu tās pašas summas ietvaros. Partneris var atteikties izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu Pircējam gadījumā, ja Pircējs nav uzrādījis derīgu Kuponu (gadījumā, ja, pamatojoties uz Akcijas noteikumiem, nepieciešams parādīt izdrukātu kuponu) un personību apliecinošu dokumentu.

Personīgie dati un to apstrādāšana

Reģistrējoties kā lietotājam ZiZu, vai arī iegādājoties ar ZiZu starpniecību Partnera preci, Pircējs dod piekrišanu savu personīgo datu apstrādes veikšanai, kā arī turpmāk saņemt paziņojumus no ZiZu un viņa sadarbības partneriem Zedavanas.lv un 220.lv. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no paziņojumu saņemšanas no ZiZu. ZiZu nenodod Pircēja personiskos datus nevienam citam, izņemot Partneri, kuram tie nepieciešami, lai varētu izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu saskaņā ar Pircēja iegādātā Kupona norādītajiem noteikumiem.

Lietošanas vienošanās un pakalpojumu grozījumi

ZiZu ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt ZiZu Lietotāja vienošanās nosacījumus, informējot par to Pircējus ZiZu mājas lapā. Lietotāja vienošanās izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža ZiZu mājas lapā un tiek piemērotas jebkuram Pasūtījumam, kas ticis veikts pēc publikācijas.

Pārējie nosacījumi

ZiZu, Pircējs un Partneris darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visus strīdus, kuri radušies ZiZu pakalpojumu lietošanas laikā, Pircējs, Partneris un ZiZu cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja nepiekrītam šiem Lietošanas noteikumiem, tad, lūdzu, nereģistrējieties un neiegādājieties Preces/Pakalpojumus www.zizu.lv.